ĐĂNG KÝ ĐỂ THAM GIA TRIBE

ĐĂNG KÝ HÀNG THÁNG - $ 20

 

LỚP HỌC TRỰC TUYẾN BAO GỒM

​​

  • Các phiên Hành trình âm thanh - Hai tháng một lần

  • Thiền Mantra - các lớp học hàng tuần

  • Truy cập các sự kiện trực tiếp trong Nhóm Facebook riêng tư của chúng tôi

  • 6 mới  Các phiên 1 giờ mỗi tháng

  • Truy cập hơn 50 giờ nội dung chữa bệnh bằng âm thanh ngay lập tức